Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Λίγα λόγια για το χωριό μας - Little words about our village

Το χωριό Μέλανες είναι ένας από τους αρχαιότερους οικισμούς της Νάξου. Το όνομα Μέλανες σε μύθο παρόμοιο της Ρωξάνης κατά τον οποίον, δύο αδέρφια μετά από μονομαχία για τη διακυβέρνηση της Νάξου σκοτώθηκαν στη περιοχή, όπου σήμερα υπάρχει ο βυζαντινός ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου και, η αδερφή τους διέταξε να φέρουν Μελανάς Χιτώνας, εξʼου και το όνομα .Στην περιοχή του Φλεριού λειτούργησαν οι πρώτες σχολές γλυπτικής οπού εκεί βρίσκονται ο Κούρος Μελάνων που είναι έργο του 6 αιώνα π.χ. (πολύ παλαιότερο της Ακρόπολης ) και το ιερό των πηγών (ο οίκος της αρχαϊκής εποχής). Άλλο σπουδαίο μνημείο είναι ο Πύργος των Ιησουιτών. Πρόκειται για ένα Μεσαιωνικό χτίσμα που χρονολογείται περίπου το 1680 μΧ. Ισως το σπουδαιότερο χτίσμα του Μεσαίωνα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Μεσογείου.Στα υπάρχοντα μνημεία, χαρακτηριστικά επίσης είναι, το ρωμαϊκό υδραγωγείο και το αρχαϊκό υδραγωγείο πού μετέφεραν το νερό από τη περιοχή του Φλεριού στη Χώρα της Νάξου.(Σήμερα σώζονται τμήματα σε διάφορα σημεία)Οι βυζαντινοί Ναοί του Αγίου Γεωργίου ,της Παναγίας της Κρυπτόματης, το θέρετρο του Σανούδου στις Κάμπονες, ο πύργος του Σανούδου στο Κουρνοχώρι, το ελαιοτριβείο του Ντεμαρί.Αξιοπρόσεχτοι είναι οι νερόμυλοι, η καταπράσινη κοιλάδα με του ελαιώνες και τις πορτοκαλιές όπως και τα παραδοσιακά ταβέρνακια του Χωριού. Οι κάτοικοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες(από τους καλύτερους μάστορες στην Ελλάδα) καθώς επίσης με την κτηνοτροφία.


The village Melanes is one of the more ancient settlements of Naxos. The name Melanes came from a fable very similar to the one of Roxanne at which, two brothers after duel for the governing of Naxos were killed each other in the area, where today is situated the Byzantine holy Church of Saint Georgios and, their sister ordered to be brought an Nigrescent (melanos) Tunic.
In of Fleriou point functioned the first faculties of sculpture where there are found the Kouros of Melanes, a piece of work of the 6th century B.C.(much older than Acropolis) and bethel of the sources (the house of archaic ages). Other important monument is the Tower of Jesuit. Is one medieval building that is dated roughly in 1680 A.C.. Perhaps it is the most important building of Middle Ages not only in Greece but also in Mediterranean.
In the existing monuments, characteristic also are, the roman aqueduct and the archaic aqueduct that were transporting water from Fleriou point to Chora of Naxos.(In our days four parts are saved in various points). Byzantine Churches of Saint Georgios, Virgin Mary of Kryptomatis, the resort of Sanoudos in the Kampones, the tower of Sanoudos in the Koyrnohori, the olive press of Demari.
Remarkable are the watermills, the green valley with olive groves and oranges the traditional taverns of the village. The residents deal with building works (from best artisan in Greece) and also with the livestock-farming

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου